Ropeway Nizhny Novgorod – Bor

Transported the first passengers 10.02.2012.
Transported the first passengers 10.02.2012.

Ropeway between Nizhny Novgorod and Bor.

Transported the first passengers 10.02.2012

Transported the first passengers 10.02.2012.

Yachts club on the Volga River.

Nizhny Novgorod.

Parking of boats on the Volga River.

Parking of boats on the Volga River.

The river Volga at the end of summer.

Parking of boats.
Parking of boats.