View of the lower part of Nizhny Novgorod.

lower part of Nizhny Novgorod.

Panorama Of Nizhny Novgorod.

Panorama  Nizhny Novgorod.