G. K. Zhukov P. I. Batov  К. К. Rokossovsky

Left to right: G. K. Zhukov, P. I. Batov and К. К. Rokossovsky at 65th Army Command Post, summer 1944