Alexander Vassilyevich Korneyev, fluttist. Teacher of flute (since 1964, since 1982 – professor).

Alexander Vassilyevich Korneyev