Year built: 1631

Nizhny Novgorod. Cathedral of the Archangel Michael
Michael the Archangel Cathedral of the Kremlin.

Year built: 1631.
Architect: A. and A. Vozouliny, A.Konstantinov
Address: 603082, Nizhni Novgorod Region, Nizhny Novgorod, Kremlin.

Address: 603082, Nizhni Novgorod Region, Nizhny Novgorod, Kremlin.