Zaporozhye, 1927-1932 Andreevsky, engineer I.G.Aleksandrov.