Tag: V.G. Agafonnikov

  • Yakov Israelevich Zak (1913-1976).

    Yakov Israelevich Zak (1913-1976), pianist. Teacher of piano (1938-1976, since 1947 – professor). People`s Artist of the USSR. Together¬† with his pupils. Sitting from left: Ts. G. Kvernadze, O.yu. Stupakova, Ya.I. Zak, N. D. Yurygina. Stending are: T.A. Smirnova, A.K. Cherkasov, S. Lifshitz, A. Jozepenaite, T. Pavlova, V. Tumilo-Denisovich, V.G. Agafonnikov, T.L. Koloss, N.A. Petrov,…