The Cathedral Church in honour of the Holy Trinity. Nizhny Novgorod, St. Ravine, 94

Nizhny Novgorod, St. Ravine, 94

The Cathedral Church in honour of the Holy Trinity

Church in honour of the ascension of the Lord. Nizhniy Novgorod, Ilyinskaya street, 54

Church in honour of the ascension of the Lord. Nizhniy Novgorod, Ilyinskaya street, 54

Church in honour of the ascension of the Lord. Nizhniy Novgorod, Ilyinskaya street, 54

The cemetery Church Marina Roscha. The temple in honour of the icon of Theotokos in Nizhny Novgorod, street Brothers Ignatovih, 1K3

Nizhny Novgorod, street Brothers Ignatovih, 1K3

Marina Roscha on the map

Alekseevskaya Church of the Annunciation monastery (1821-1834)

Alekseevskaya Church of the Annunciation monastery (1821-1834)

Annunciation monastery on the map.

Stone house on Bolshaya Pecherskaya. the 19th century.

Stone house on Bolshaya Pecherskaya. the 19th century.