Nizhny Novgorod

A monument to Kuzma Minin and Dmitry Pozharsky. Nizhny Novgorod.