Nizhny Novgorod, St. Christmas, 1B

Nizhny Novgorod, St.l Christmas, 1B on the map.