Bridge on the waterfront Fedorovsk. Nizhny Novgorod.