Church in honour of the ascension of the Lord. Nizhniy Novgorod, Ilyinskaya street, 54

Church in honour of the ascension of the Lord. Nizhniy Novgorod, Ilyinskaya street, 54