Nizhny Novgorod

Cruiser “Hero”, before Chkalov stairs. Nizhny Novgorod.