Giacomo (Yakov Nickolayevich) Galvani (1825-1889), singer. Professor of solo singing (1869-1887).

Professor of solo singing (1869-1887).