Fragment. The IV. BC Dnepropetrovsk region.

Fragment. The IV. BC Dnepropetrovsk region.