Nizhny Novgorod region
Linda River. Nizhny Novgorod region