Gorky until 1991

Minin Square. Nizhny Novgorod (Gorky until 1991).