Nizhny Novgorod. Eternal flame of glory. L.Raskin's photo.