Sormovo cent. "Meteor" on eternal parking. Nizhny Novgorod.