Symphony orchestra of Nizhny Novgorod Philharmonic society behalf of M. Rostropovich under Alexander Skulsky.