Nizhny Novgorod, St. Ravine, 94

The Cathedral Church in honour of the Holy Trinity