The interior of the Nizhny Novgorod literary-memorial museum of NA Dobrolyubov.
Nizhny Novgorod literary-memorial museum of NA Dobrolyubov
Address: Str. Lykov Dam 2a ​​tel.: 433 16 44;