The construction of the trade-entertainment centre “Sky”. Nizhny Novgorod street Bolshaya Pokrovskaya 98.

View from the street Vorovskogo

crane

The supply

Facade

Closing insulation

Glazing window

construction of charge.

Construction of shopping centre "Sky"

View from the St. Belinsky.

Finishing walls Minplita

Closed wall.

Facade

Bolshaya Pokrovskaya 98

construction of charge.

Facade work with cradles.