View of the the Volga River

Nizhny Novgorod. View of the Cathedral, the Volga River, the city of Bor in the night. Nizhny Novgorod