View of the monument from the Gorky Street Novo. Nizhny Novgorod. Arhitetor Mukhina.