NG Chernetsov (1805-1879) Nizhny Novgorod. 1838 Oil on canvas. 49X68. Nizhny Novgorod State Art Museum.

You are here:
Go to Top