PE Zabolotski (1803-1866) Boy in white shirt. 1828 Oil on canvas. 64,6 X51. Nizhny Novgorod State Art Museum.

Nizhny Novgorod State Art Museum.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *