J. V.Stalin, A. I. Antonov, S. M. Budyonny, N. A. Bulganin, A. M. Vasilevsky, K. E. Voroshilov, G. K. Zhukov, N. G. Kuznetsov, V. M. Molotov, S. K. Timoshenko, В. М. Shaposhnikov

Soviet statesmen and top commanders — members of the wartime General Staff HQ (left to right, from top):J. V.Stalin, A. I. Antonov, S. M. Budyonny, N. A. Bulganin, A. M. Vasilevsky, K. E. Voroshilov, G. K. Zhukov, N. G. Kuznetsov, V. M. Molotov, S. K. Timoshenko and В. М. Shaposhnikov