Tag: State Bank

  • The State Bank 1911-1913. Architect V. Pokrovsky.

    The State Bank 1911-1913. Architect V. Pokrovsky. Bolshaya Pokrovskaya, 26 Nearest metro station ● Gorkovskaya 750 m ● Moskovskaya 3,3 km In this house The Central Bank of the Russian Federation The Central Bank of the Russian Federation, the cash settlement center Main Directorate of Central Bank of the Russian Federation for Nizhny Novgorod region […]