Tag: Yevgeny Yevtushenko

  • Yevgeny Yevtushenko

    An audience jammed the Sports Palace in Luzhniki, Russia, to hear the internationally known poet, Yevgeny Yevtushenko, read from his works