VA Tropin (1776-1857) Portrait of NV Arsenyev. 1839 Oil on canvas. 73,6 X62, 2. Nizhny Novgorod State Art Museum.

You are here:
Go to Top