Church of the Ascension  Nizhny Novgorod, St. Elias.