First Marshals of the Soviet Union:

First Marshals of the Soviet Union: (sitting) M. N. Tukhachevsky, K. E. Voroshilov, A. I. Yegorov, (standing)S. M. Budyonny and V. K. Blucher. 1935