Illustration to the novel “Stepan Razin”. Mos­cow. 1916

Stcpan Razin