Manor of the village Berezhnytsya Ivano-Frankivsk region. 18-19 century.