Stalin, Molotov, Voroshilov, L.M. Kaganovich, Mikoyan, Zhdanov, Beria, Shvernik, Malenkov, Bulgarin,Shcherbakov Shkiryatov,Budyonny, Loktinov and Mikhailov at the air show in Tushino (August 18, 1939)

You are here:
Go to Top