Stalin, Molotov, Voroshilov, L.M. Kaganovich, Mikoyan, Zhdanov, Beria, Shvernik, Malenkov, Bulgarin,Shcherbakov Shkiryatov,Budyonny, Loktinov and Mikhailov at the air show in Tushino (August 18, 1939)

Stalin, Molotov, Voroshilov, L.M. Kaganovich, Mikoyan, Zhdanov, Beria, Shvernik, Malenkov, Bulgarin,Shcherbakov, Shkiryatov,Budyonny, Loktinov, Mikhailov

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *