The city administration of Naberezhnye Chelny. Russia, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, prospect Khasan Tufan,

The city administration of Naberezhnye Chelny. Russia, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, prospect Khasan Tufan, 23. +7 (8552) 34-94-43.
The building with the typical architecture typical of administrative buildings in 70-80s of the 20th century.

city administration of Naberezhnye Chelny on the map.

The city administration of Naberezhnye Chelny on the map.