Architect O. Bov. 1827-1834 of Avtolitografy P. Benois.