V. E. Makarov, A. M. Vasilevsky, I. D. Chernyakhovsky, F. Y. Falaleyev

Captured Nazis being interrogated by (left to right): V. E. Makarov, A. M. Vasilevsky, I. D. Chernyakhovsky and F. Y. Falaleyev, July 1944