I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov, F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, L. A. Govorov, A. I. Yeryomenko, I. K. Bagramyan

Front commanders in last stages of the war (silling, left to right): I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov (standing, left to right): F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, L. A. Govorov, A. I. Yeryomenko and I. K. Bagramyan

J. V.Stalin, A. I. Antonov, S. M. Budyonny, N. A. Bulganin, A. M. Vasilevsky, K. E. Voroshilov, G. K. Zhukov, N. G. Kuznetsov, V. M. Molotov, S. K. Timoshenko, В. М. Shaposhnikov

Soviet statesmen and top commanders — members of the wartime General Staff HQ (left to right, from top):J. V.Stalin, A. I. Antonov, S. M. Budyonny, N. A. Bulganin, A. M. Vasilevsky, K. E. Voroshilov, G. K. Zhukov, N. G. Kuznetsov, V. M. Molotov, S. K. Timoshenko and В. М. Shaposhnikov