I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov, F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, L. A. Govorov, A. I. Yeryomenko, I. K. Bagramyan

Go to Top