I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov, F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, L. A. Govorov, A. I. Yeryomenko, I. K. Bagramyan

Front commanders in last stages of the war (silling, left to right): I. S. Konev, A. M. Vasilevsky, G. K. Zhukov, K. K. Rokossovsky, K. A. Meretskov (standing, left to right): F. I. Tolbukhin, R. Y. Malinovsky, L. A. Govorov, A. I. Yeryomenko and I. K. Bagramyan