The organ hall

Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Avtozavodsky prospect, 25/05. The organ hall. Inauguration of Naberezhnye Chelny body of took place on 1 March 2005. At the opening of the Organ hall, there were such famous musicians as pianist Nikolai Petrov, organist Rubin Abdullin, singer Irina Arkhipova, and led a concert of Svyatoslav Belza. Congratulated the citizens of Naberezhnye…