Tag: head

 • Vladimir Yuryevich Grigoryev, violinist.

  Vladimir Yuryevich Grigoryev, violinist. Teacher of Chair of Theory and History of Interpretative Art (since 1958, since 1986 – professor). Head of Chair of Theory and History of Interpretative Art.

 • Mikhail Samoylovich Pakelis (1899-1879).

  Mikhail Samoylovich Pakelis (1899-1879), pianist, musicologist. Teacher of theory of music (1924-1941, since 1930 – professor), head of History of Russian Music Chair (1934-1935).

 • Sergey Sergeevich Skrebkov (1905-1967).

  Sergey Sergeevich Skrebkov (1905-1967). musicologist. Teacher of theory of music (1932-1967, since 1946 – professor), head of Theory of Music Chair (1948-1967). Merited Art Worker of the RSFSR.

 • Henrik Iljich Litinsky (1901-1987).

  Henrik Iljich Litinsky (1901-1987), composer. Teacher of theory of music and composition (1924-1943, since 1933- professor, in 1932-1943 head of Chair of Composition). Together with students of the Conservatoire National Studio. Sitting are: I.N. Nadirov, V.I. Muradeli, H.I. Litinsky, V.N. Mkrtycheva. V.P. Vorobyov, M. Ya Magidenko, N.V. Narimanidze, N.G. Zhiganov.

 • Nickolai Alexandrovich Garbuzov (1880-1935).

  Nickolai Alexandrovich Garbuzov (1880-1935), composer, musicologist. Professor of musical acoustics (1923-1951), director of the Research Instute at the Conservatoire (1934-1937), head of the acoustical laboratoty (1933-1948).