Tag: Pieces from honey set

  • Pieces from honey set.

    Pieces from honey set. Lathe-turned and wood with gold design on coloured ground. Painted by L. Polyashova, designed by Ye. Dospalova. Semyonov. 1977.