Ivan Sergeyevich Turgenev (1818-1883), writer. The portrait painted by V.G. Petrov.

writer. The portrait painted by V.G. Petrov