Mamed Mamedovich Orudzhev, clarinettist. Teacher of clarinet (since 1966, since 1980 – professor).

Mamed Mamedovich Orudzhev