Section of Folk Music. First row N.M. Bachinskaya, M.Z. Gumennik, K.V. Kvitka, A.A. Zax-Shchuv.  Second row: T.K. Kim, V.M. Krivonos, A.V. Rudneva, L.V. Bachinsky.

Folk Music