Bolshaya Pokrovskaya, 26

26 Bolshaya Pokrovskaya

The State Bank 1911-1913. Architect V. Pokrovsky. Bolshaya Pokrovskaya, 26

Nearest metro station

● Gorkovskaya 750 m
● Moskovskaya 3,3 km

In this house
The Central Bank of the Russian Federation
The Central Bank of the Russian Federation, the cash settlement center
Main Directorate of Central Bank of the Russian Federation for Nizhny Novgorod region

26 Bolshaya Pokrovskaya

Bolshaya Pokrovskaya, 26 on the map