A.M. Gorki, K.P. Pyatnisky, S.G. Skitaletz (Petrov). Nizhni Novgorod. 1900-1901.

Nizhni Novgorod